Sinematografik Hürrüyet – Alim Şerif Onaran (Doktora tezi) (1968)


Künye
 • Sinematografik Hürrüyet – Alim Şerif Onaran (Doktora tezi) (1968)
 • ÖZELLİKLE BU HÜRRİYETİN FiLİMLERiN VE FİLM SENARYOLARININ KONTROLÜ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Giriş
 1. KAMUOYUNUN OLUŞMASINDA SİNEMANIN ROLÜ
 2. Sosyal Ortam ve Sinema
 3. Siyasî Propaganda ve Sinema
 4. SİNEMATOGRAFİK HÜRRİYET
 5. Tarifi
 6. Şumûlü
 7. Sansür ve Anayasa
 • 1) Sansürün Anayasaya Şekil Bakımından Uygunluğu
 1. a) Sansürden Yana Görüşler
 2. b) Bu Görüşlerin Tenkidi
 • 2) Sansürün Anayasa’ya Ruh İtibariyle Uygun
 • Olmaması
 1. a) Sansüre Karşı Görüşler
 2. b) Sansürde Reform isteyenler
 • 3) Basın Hürriyetinin Sinematografik Hürriyete de Teşmili
 • 4) Sadece Umumî Adab Sebebiyle Önleyici Tedbir Alınmasına Cevaz Verilmesi
 • 5) Kendi – Kendini Sansür ve Sırf Çocuklar İçin Uygulanan Kontrolün Anayasa’ya Aykırı olmayacağı
 • D- Sansür ve Türk Anayasası
 • III. SİNEMATOGRAFİK HÜRRİYETİN TARİHİ GELİŞİMİ
 1. SİNEMATOGRAFİK HÜRRİYETİN KAYITLANMASI
 2. Devlet Sansürü
 3. Karma Sistem
 4. Kendi Kendini Kontrol Sistemi
 5. Mahalli Sansürler
 6. Diğer Kayıtlayıcı Unsurlar
 7. Devletin Politik Müdahelesi
 8. a) Doğrudan Doğruya Müdahale
 9. b) Dolayısiyle Müdahale
 10. Basın
 11. Çeşitli Kurumlar
 12. a) Dini Kurumlar
 13. b) Diğer Kurumlar
 14. Meslekî ve Ticarî Kayıtlamalar
 15. Fertlerin Etkisi
 16. Denetlemeye Tabi Tutulan Filimler
 17. Genellikle
 18. Sinema Filimlerinin Haberalma Hürriyetiyle İlgisi Bakımından
 19. Sinematografik Hürriyetin Kayıtlanmasında Ölçü
 20. Şâhıs Bakımından Kayıtlamalar
 21. a) Yabancı Ülkelerde
 22. b) Bizdeki Durum
 23. Muhteva Bakımından Kayıtlamalar
 24. a) Serbest Takdir
 25. b) Esasların Gösterilmesi
 26. c) Teferruatlı Tanzim
 27. Denetleme İdarelerinin Tasarrufları
 28. Denetlemenin Müeyyidesi
 29. Ceza Uygulamaları
 30. Sinematografik Hürriyetle İlgili Anayasal ve İdari Davalar
 31. Sinemaya Müteallik Kanunlarla Bunların Uygulanışının Anayasa Yönünden Denetlenmesi
 32. a) A.B.D-Yüksek Mahkemesinin İçtihatları
 33. a) Bizdeki Durum
 34. Sinemaya Müteallik Kanunların Uygulanışı Bakımından İdarî Tasarrufların Danıştay’ca Denetlenmesi
 35. a) Genellikle Yabancı Ülkelerdeki ve Bizdeki Durum
 36. b) Çeşitli Danıştay Kararları
 37. FÎLİMLERÎN VE FİLÎM SENARYOLARININ KONTROLÜ İŞİNİN TÜRK SİSTEMİ OLARAK İNCELENMESİ
 38. Mevzuat
 39. Uygulamalar
 40. Mevzuatta Değişiklik Teşebbüsleri
 • İlk Teşebbüsler
 • Son Çıkış : Baykam Teklifi
 1. a) Baykam Teklifi ve Hakkındaki Görüşler
 2. b) Bunu izleyen Faaliyetler
 3. aa) Sinema Danışma Kurulu
 4. bb) Birinci Türk Sinema Şûrası
 5. cc) Turizm ve Tanıtma Bakanlığı’nın Bir Tasavvuru
 6. dd) Genel Kurmay Başkanlığının Bir Tasavvuru
 7. ee) İçişleri Bakanlığı Tetkik Kurulunca Teklif Olunan Tasan Taslağı
 • S o n u ç
 1. Türkiye’de Filimlerin Kontrol İçin Yeni Bir Sistem Bulunması Fikri
 2. Türkiye’de Demokratize Edilmiş Bir Kontrol Düzeninin Kurulması Zorunluğu
 • Bibliyoğrafya