Makale - Tez

Godard Manifestolar: Ne Yapmalı? Jusqu’à la Victoire (Zafere Kadar)

Ekten PDF dosya olarak edinebileceeğiniz Zafere Kadar. İlk olarak 1970 Temmuz’unda El Fatah gazetesinde başlıksız olarak yayımlanmıştır. Metnin başka bir çevirisi 1971 Ocak’ında Free Palestine’da [Özgür Filistin] yayımlanmıştır. Özgün metin şurada tekrar yayımlanmıştır: Hennebelle, Guy ve Khemaïs Khayati (ed.) 1977. La Palestine et le cinéma. Paris: Éditions du Centenaire, s. 205-211.

Metin, Godard ve Jean-Pierre Gorin’in, Dziga Vertov

[Tercüme: Mustafa Kerem Yüksel] İştiraki dergisinden alınmıştır

 Manifesto: Ne Yapmalı?*Jean-Luc Godard

1. Politik filmler yapmalıyız.

2. Filmleri, politik bir şekilde yapmalıyız.

3. (1) ve (2) birbirine karşıttır ve birbirine zıt iki ayrı dünya görüşünün ürünüdür.

4. (1), idealist ve metafizik bir dünya görüşüne aittir.

5. (2), marksist ve diyalektik bir dünya görüşünün ürünüdür.

6. Marksizm, idealizme; diyalektik, metafiziğe karşı mücadele eder.

7. Bu, eski ile yeninin, eski fikirlerle yeni fikirlerin mücadelesidir.

8. İnsanın toplumsal varoluşu, onun düşüncesini şekillendirir.

9. Eski ile yeninin mücadelesi, sınıflar mücadelesidir.

10. (1)’igerçekleştirmek,burjuvasınıfınınbirmensubuolmayısürdürmekdemek-tir.

11. (2)’yi gerçekleştirmek ise proleter sınıftan yana saf tutmak anlamına gelir.12. (1)’i gerçekleştirmek varolan durumun betimlemesini yapmaktır.

13. (2)’yi gerçekleştirmek ise somut durumun nesnel çözümlemesini ortaya koymaktır.

14. (1)’i gerçekleştirmek British Sounds filmini çekmektir.
15. (2)’yi gerçekleştirmek ise British Sounds filmini İngiliz televizyonlarında gös-

termek için mücadele etmektir.

16. (1)’i gerçekleştirmek dünyayı açıklamak için nesnel dünyanın yasalarını anla- maktır.

17. (2)’yigerçekleştirmekisedünyayıbilfiildönüştürmekiçinnesneldünyanınya- salarını anlamaktır.

18. (1)’i gerçekleştirmek dünyadaki sefaleti betimlemektir.

19. (2)’yi gerçekleştirmek ise mücadele halindeki insanı göstermektir.

20. (2)’i gerçekleştirmek, eleştiri ve özeleştiri silahları ile (1)’i yok etmektir.

21. (1)’igerçekleştirmekkendinde-hakikatolarakolaylarıntamamınıgöstermekleyetinmektir.

22. (2)’yi gerçekleştirmek ise göreli bir hakikat adına dünyanın görüntülerini çar-

pıtmak değildir.
23. (1)’i gerçekleştirmek şeylerin nasıl da gerçek olduğunu söylemektir (Brecht).

24. (2)’yi gerçekleştirmek ise şeylerin gerçekten nasıl olduğunu söylemektir (Brecht).

25. (2)’yi gerçekleştirmek bir filmi çekmeden onu kurgulamak, filmi çekerken ve çektikten sonra yapmaktır (Dziga Vertov).

26. (1)’ i gerçekleştirmek filmi daha üretmeden dağıtımını halletmektir.
27. (2)’yigerçekleştirmekisefilmidağıtmadanüretmekvefilmişudüstûrileüret-

meyi öğrenmektir: dağıtımı yönlendiren üretim, ekonomiyi yönlendiren siyasettir.28. (1)’i gerçekleştirmek “İşçi Öğrenci Elele” yazan öğrencileri filme almaktır.

29. (2)’yi gerçekleştirmek ise birliğin zıtların mücadelesi (Lenin) ve ikinin bir ol- duğunu bilmektir.

30. (2)’yi gerçekleştirmek sınıflar arası çelişkilerin görüntü ve sesler ile incelen-mesidir.

31. (2)’yi gerçekleştirmek üretim ilişkileri ve üretim güçleri arasındaki çelişkininincelenmesidir.

32. (2)’yi gerçekleştirmek kişinin nerede olduğunu, nereden geldiğini ve üretim süreci içindeki konumunu (tam da bunu değiştirmek için) bilmeye cüret etmesidir.

33. (2)’yigerçekleştirmekdevrimcimücadelelerintarihinibilmekvebutarihtara- fından belirlenmektir.

34. (2)’yi gerçekleştirmek devrimci mücadeleler ve bu mücadelelerin tarihi hak- kında bilimsel bilgi üretmektir.

35. (2)’yigerçekleştirmekfilmçekmeninikincilönemdebirfaaliyetolarakdevrim yolunda küçük bir alet, mesela bir vida, olduğunu bilmektir.

36. (2)’yigerçekleştirmekgörüntüvesesleri,dişlervedudaklargibikullanmaktır.137. (1)’i gerçekleştirmek sadece gözleri ve kulakları açmaktır.2

  1. (2)’yi gerçekleştirmek ise yoldaş Jiang Qing’in23raporlarını okumaktır.
  2. (2)’yi gerçekleştirmek militan olmaktır. [tercüme: Mustafa Kerem Yüksel]

* Ne Yapmalı? ilk olarak, İngiliz radikal film dergisi Afterimage için Peter Whitehead’in talebiyle kaleme alın- mıştır ve derginin Nisan 1970’de basılan ilk sayısında (s. 10-16) İngilizce ve Fransızca olarak yayımlanmıştır. Bu manifesto, Godard’ın Dziga Vertov Grubu dönemindeki Maoist ve diyalektik düşünce biçimine bir örnek oluşturur. Metin, Godard’ın o tarihte çektiği British Sounds (1970) filminin bir çözümlemesi olarak okunabilir. Türkçe olarak Ne Yapmalı metni: İştiraki Dergi, Sayı 7-8, 2016

Zafere Kadar metni Türkçe olarak  İştiraki Dergi, Sayı 5-6, Ocak-Haziran 2014

1 Burada Godard, Althusser’in “sınıf savaşı ve marksist-leninist felsefe birbirine diş ve dudak gibi bağlıdır,” sözüne atıf yapmaktadır.
2 Madam Mao olarak da bilinen Jiang Qing, Mao’nun dördüncü karısıdır ve Kültür Devrimi (1966-1976) sırasında önemli bir siyasi figürdür.

Başa dön tuşu