Makale - Tez

Ulus-Devlet İnşa Sürecinde Sinema: .. Kazak Sineması Örneği

[goster][indir]

Ulus-devlet inşa sürecinde sinema: Bağımsızlık sonrası Kazak sineması örneği / Cinema in the nation-state building process: The example of Kazakh cinema after independence
Yazar:MOLDİYAR YERGEBEKOV
Danışman: DOÇ. DR. DİLEK BEYBİN KEJANLIOĞLU
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı / İletişim Bilimleri Bilim Dalı

1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılması, on beş bağımsız devletin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu devletlerden biri olan Kazakistan Cumhuriyeti, bağımsızlığını aldığı yıldan bu yana bir etno-kültürel çekirdeğe dayanan ve ?çekirdek etninin? ?Kazakların? kültür ve dilini destekleme aracılığıyla nüfusunu homojenleştirmeyi amaçlayan politikalar yürüten bir devlettir. Bağımsızlık sonrası Kazak sineması da ülkenin bu politikalarına uyumlu bir biçimde oluşmuştur. Gelgelelim tüm bunlar, kültürler, medeniyetler ve dolayısıyla toplumları birleştiren, bütünleştiren ve dönüştüren bir süreç olan küreselleşmenin en belirgin olduğu bir dönemde yaşanmaktadır. Oysa küreselleşme kavramı bağlamındaki tartışmalar, küreselleşmenin ulus-devleti aşındırdığı ve buna bağlı olarak sinemaların da ulusaşırılaştığını ve hatta ulus-sonrası olmaya yöneldiğini ileri sürmektedirler. Öte yandan küresel alandaki baş döndürücü gelişmeleri yadsımak da olanaksızdır. Dolayısıyla günümüzde ulusal sinema tartışmasının tekrar gözden geçirilmeye ihtiyacı vardır. Bu tez çalışması, sinemanın ulusallığa olan bağımlılığı ve onun küresel yüzünü günümüz Kazak sineması örneğinde ele almıştır. Çalışma kapsamında `küreselleşme’, `ulus-devlet’, `ulus’ ve `milliyetçilik’, `ulusal sinema’ ve `ulusaşırı sinema’ gibi kavramlar tartışılmaktadır. Çalışmada günümüzde bir ulusal sinema ele alındığında sinemanın ulusal ve ulusaşırı boyutlarının birlikte ele alınması önerilmektedir. Çalışmanın temel tezi, dünya sinemalarının birçok örneğinde ulusu aşan farklı öyküler ve temaların geleneksel ulus fikrini eleştiriye tabi tutmasına rağmen, bu tür bir sürecin Kazak sineması için henüz başlamadığıdır. Bir başka ifadeyle, günümüz Kazak sineması inşa edilmekte olan Kazak ulus-devletinin bir kültürel ürünü olmaya devam etmektedir ve ulusal, hatta milliyetçi bir alegori olarak okunabilir.

BİRİNCİ BÖLÜM: KÜRESELLEŞME ÇAĞINDA ULUS-DEVLET VE SİNEMA

İKİNCİ BÖLÜM: SOVYET SONRASI KAZAKİSTAN’INDA ULUS-DEVLET İnşa SÜRECi

ÜÇNCÜ BÖLÜM: ULUS-DEVLET İNŞA SÜRECİNDE KAZAK SİNEMASI 

SONUÇ……………………………………………………………………………………………………..

 

Başa dön tuşu