Filmler

Madencilerin Anıları / Memories Of Miners (Kıbrıs)

Madencilerin Anıları / Memories Of Miners 2008, 60′, Kıbrıs
Yönetmen / Director: Pashalis Papapetru
Görüntü Yönetmeni / Cinematography: Nicos Avraamidis Müzik / Music: Pambos Sakkas
Özet / Synopsis
Belgesel K›br›s iflçi s›n›f›n›n oluflumun- da tarihi bir yere sahip olan 1948 Lef- ke Maden Grevi’ni yaflayan, yafll› ma- denciler ile röportajlar eflli¤inde k›sa bir K›br›s tarihi niteli¤inde. Belgeselde adan›n tarihi; askeri ve stratejik öne- minden yola ç›k›larak anlat›l›rken, ada halk›n›n bak›r ve madencilik ile olan iliflkisi de ayr›nt›l› olarak ortaya konu- luyor.
With interviews made with old mi- ners who participated the 1948 Lefka Miners Strike, one of important events in the formation of Cypriote worker class, this documentary is a short summary of Cyprus’ history.

Başa dön tuşu