Filmler

Cennetteki Gölgeler

Cennetteki Gölgeler / Shadows in Paradise 1986, 76′, Finlandiya

Yönetmen / Director: Aki Kaurismäki
Senaryo / Script: Aki Kaurismäki
Görüntü Yönetmeni / Cinematography: Timo Salminen
Kurgu / Editing: Raija Talvio Yap›mc› / Producer: Jaakko Talaskivi
Oyuncular / Cast: Matti Pellonpää, Kati Outinen, Sakari Kuosmanen, Esko Nikkari, Kylli Köngäs, Pekko Laiho, Jukka-Pekka Palo, Suente Korkiakoski, Mari Pontasila

Özet / Synopsis
Cennetteki Gölgeler bir çöp kamyonu floförü ile bir süpermarket kasiyeri aras›ndaki aflk hikayesini anlatmakta- d›r. Bir iflçinin, aflk›n gereklili¤inin, al- çak gönüllülü¤ün, haysiyetin ve onu- run anlat›ld›¤› filmde, sosyal aç›dan çok da prestijli bir ifli olmayan Nikan- der, ifline ancak kendisine özgü bir onur gelifltirebildi¤i ölçüde dayanabil- mektedir. Hayat› boyunca sadece çiz- gi roman okumufl olan dolay›s›yla da hayat›nda bir baflar›ya ulaflabilece¤ine yönelik bir inanc› olmayan Nikan- der’in, kendisi gibi iflçi s›n›f›ndan olan Ilona ile tan›flmas› kendisini sorgula- mas›na neden olur…
Shadows in Paradise tells the love story of a garbage truck driver and a supermarket cashier. It is a film about a working man, about the necessity of love and also about humility, digni- ty and pride. Nikander is a garbage truck driver in Helsinki – a job with lit- tle social prestige but which he can only endure as he has developed a kind of pride in his work. He has only ever read comics his whole life long and therefore never learnt that he should achieve something in his life. It is only a sudden movement in his heart, Ilona, a supermarket cashier as low down in the social hierarchy as himself, that causes Nikander to think about himself…

Başa dön tuşu