Filmler

Wobblies / The Wobblies 1979


Wobblies / The Wobblies 1979, 90′, ABD
Yönetmen / Director: Steward Bird, Deborah Shaffer
Özet / Synopsis
‘Wobblies’, 1905 y›l›nda kurulan radi- kal bir iflçi örgütüne verilen takma isimdir.The Wobblies haf›zalardan bü- yük ölçüde silinmifl bu örgütün gö- zünden geçmifli ve günümüzü yeni- den de¤erlendirmeye dair yap›lan en- der ve zorlu bir davet.
The “Wobblies” was a nickname for a radical labor union that was founded in 1905. The Wobblies is a rare and challenging invitation to rethink both past and present through the eyes of an organization largely omitted from memory.

Başa dön tuşu