Filmler

Ariel


1988, 73’

Yönetmen/Director: Aki Kaurismäki

Senaryo/Script: Aki Kaurismäki

Görüntü Yönetmeni/Cinematography: Timo Salminen

Müzik/Music: Olavi Virta, Rauli ”Badding” Somerjoki, Melrose, Casey Bill Weldon, Esko Rahkonen, Taisto Tammi, Dmitri Shostakovich , Pjotr Tchaikovsky

Kurgu/Editing: Raija Talvio

Oyuncular/Cast: Turo Pajala, Susanna Haavisto, Matti Pellonpää, Eetu Hilkamo, Erkki Pajala
Özgeçmifl / Biography
1957’de Finlandiya’da do¤du. Aki Kaurismäki, bir filmci olan a¤abeyi Mika Kaurismä- ki ile birlikte Villealfa isimli bir yap›m ve da¤›t›m flirketi kurmadan önce, postac›l›k, bu- lafl›kç›l›k ve film elefltirmenli¤i de dahil olmak üzere çok çeflitli ifller yapt›. Aki ve Mika üretken film yap›mc›lar›d›rlar ve 1980’den bu yana Fin film endüstrisinin toplam üre- timinin beflte birlik bölümü ikisine aittir. Aki’nin çal›flmalar› uluslar aras› düzeyde daha fazla ilgi görmüfltür. Filmleri, oldukça k›sa (filmin asla 90 dakikadan uzun olmamas› gerekti¤ini söyler ve filmlerinden pek ço¤u 70 dakika civar›ndad›r), de¤iflik türlerin ay- k›r› bir parodisi (yol filmi, kara film, rock müzikal), kederli ve çok içen Finlileri anlatan ve 50’lerin rock’n roll müzi¤ini temel alan eklektik bir film müzi¤i içeren filmlerdir.
Aki Kaurismäki was born in 1957 in Finland. He did a wide variety of jobs including postman, dish-washer and film critic, before forming a production and distribution company, Villealfa with his older brother Mika Kaurismäki, also a film-maker. Both Aki and Mika are prolific film-makers, and together have been responsible for onefifth of the total output of the Finnish film industry since the early 1980s, though Aki’s works has found more favour abroad. His films are very short (he says a film should never run longer than 90 minutes, and many of his films are nearer 70), eccentric parodies of various genres (road movies, film noir, rock musicals), populated by lugubrious hard-drinking Finns and set to eclectic soundtracks, typically based around ‘50s rock- ’n roll music.

Başa dön tuşu