DergilerGenç Sinema

Genç Sinema (1971) sayı 15

 

 

 

PDF İndir

 

TÜRKİYE HALKOYUNA
Halk zaferiyle sonuçlanmış bir kurtuluş savaşından sonra emperyalist ülkele­ rin Türkiye üzerinde yoğun bir biçimde tezgâhladıkları türlü oyunlarla, yurdumuz bugünkü yarı bağımlı duruma düşürülmüştür.
Dış ve İç sömürünün yarattığı Ekonomik bunalımda boğulan halkımızın haklı direnişini kırmaya çalışan iktidar, bu eylemleri anarşi diye niteleyerek dikkatleri dağıtmakta ve getirmek istediği baskı düzenine gerekçe hazırlamaktadır.
Gerçekte geri bırakılmış ülkemizde, kapitalizmin kendi iç çelişkisinden doğan sorunları geçiştirmek için, emekçi sınıfların zararına getirilmesi plânlanan baskı
tedbirleri bir faşist terör hareketinin belirgin işaretlerini taşımaktadır.
SBF öğrenci yurduna yapılan son silahlı polis saldırıcı ile, kız öğrencilere sar­ kıntılık ve saldırı derecesine kadar varan faşist terör, iğrenç polis tertipleri ve uy­ durma meseleler yaratarak halkımızın gözünden saklanmak istenmekte; devrimciler
lekelenmeye çalışılmaktadır.
1961 Anayasasının getirdiği bütün hak ve özgürlüklerin korunması ve Anaya­
sanın öngördüğü Sosyal Devlet düzeninin kurulması konusunda aydın sorumlulu­ ğunun gerektirdiği her türlü eylemin içinde yer alacağımızı açıkça belirtiriz.
Anayasanın 20 ve 21 ci maddelerinde belirtilen düşünce özgürlüğü bilim ve sanat özgürlüğüne gölge düşürecek her türlü baskı, tertip, terör, dolaylı ve dolay­ sız faşist tedbir ve düzenlerin şiddetle karşısındayız. Üniversite Gençliğinin, emek­ çi halkımız ve aydınların kanları pahasına elde ettikleri hakları. Anayasal güçlerle birlikte direniş hakkımızı kullanarak korumaya kararlıyız.
Dışa bağımlı sermaye çevrelerinin türlü bahanelerle devlet güçlerini Anayasa dışı kullanma yolundaki eğilimlerinin mutlaka başta Emekçi Sınıflar olmak üzereı tüm devrimci güçlerce boşa çıkarılacağına olan güvenimizi bilimin, tekniğin ve dev­ rimci sanatın savunucuları olarak, gelişen durumlar karşısında tekrar belirtiriz.
TÜRKİYE SANATÇILAR BİRLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI MİMARLAR ODASI
MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI DEVRİMCİ MÜZİSYENLER DERNEĞİ KARİKATÜRCÜLER DERNEĞİ TİYATRO İŞÇİLERİ SENDİKASI GENÇ SİNEMA
TÜRK EDEBİYATÇILAR DERNEĞİ ÜN – AS
DEVRİMCİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ TÜRKİYE TİYATRO VE MÜZİK ELEŞTİRMENLERİ DERNEĞİ TÜRKİYE YÜKSEK TEKNİSYENLER CEMİYETİ
TEK – SEN
GENÇ SİNEMA. Aylık Sinema Dergisi. Sahibi ve Yazı İşleri Sorumlu­ su : T. Kurtarel. Yazı Kurulu : A. Soner, M. Tanju, O. Ertuğ. Bu Sayıyı Hazırlayanlar : Y. Bozis, Y. Barokas. Yazışma Adresi : P.K. 18 Mecidi- yeköy – İstanbul. Yıllık Abone : 15 Lira, iki Yıllık : 30 Lira. Dizgi – Baskı : Latin Matbaası.
Kapak : TAN ORAL 30 Ocak 1971

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu